OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI WARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Definicje:
„WARK Group” – WARK Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jelonku, ul. Topolowa 1, 62-002 Jelonek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000546524, posiadającą nr NIP 9721253670, nr NIP UE: PL9721253670, REGON 360924490.
„Produkt” – oferowane przez WARK Group produkty i urządzenia, elementy urządzeń, a także części zamienne do nich.
„Nabywca” – podmiot, który nabył Produkt WARK Group objęte niniejszymi warunkami gwarancji.
„Umowa” – umowa sprzedaży zwarta przez Kupującego i Gwaranta, w tym treść oferty i zamówienia, w przypadku, gdy strony nie zawierały odrębnej umowy.

1. Ogólne zasady gwarancji
1.1. WARK Group Sp. z o.o. Sp. k., zwana dalej „Gwarantem” lub „WARK Group”, udziela Nabywcy gwarancji jakości na zakupiony u Gwaranta produkt zgodnie ze wskazanymi niżej zasadami gwarancji.
1.2. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Gwarant nie ma obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z gwarancji poza obszarem Polski.
1.3. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, chyba że w umowie Strony uzgodniły inaczej. Umowa może przewidywać dla poszczególnych elementów wyposażenia produktu odmienne zasady gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia wydania produktu Nabywcy lub od daty wezwania Nabywcy do odbioru produktu, jeżeli Nabywca opóźnia się z odbiorem produktu.
1.4. Gwarant na okres udzielonej gwarancji gwarantuje, że produkt wolny jest od wad materiału i wykonania oraz poprawne (według specyfikacji produktu) działanie produktu w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnych z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
1.5. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału lub wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszych OWU Gwarancji poprzez naprawę lub wymianę produktu lub jego części na wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.
1.6. Wady będą usuwane przez serwis Gwaranta lub w wyznaczonym przez Gwaranta serwisie.
1.7. Koszty napraw gwarancyjnych oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Nabywcy.
1.8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Nabywcy, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad produktu, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski, ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady produktu.
1.9. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi jest wyłączona.
1.10. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Nabywca, który nabył produkt bezpośrednio od WARK Group. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.

2. Zakres gwarancji
2.1. Gwarancja obejmuje jedynie produkt Gwaranta tj. przyczepę (elementy konstrukcyjne, podwozie, nadwozie, układ jezdny, instalacje) z wyłączeniem elementów wyposażenia wykonanego na zlecenie Nabywcy. Elementy wyposażenia, w szczególności sprzętu gastronomicznego, objęte są odrębną gwarancją producenta dostarczoną wraz z produktem.
2.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.
2.3. Gwarancja nie obejmuje:
a. wad i uszkodzeń ujawnionych lub zgłoszonych po upływie okresu gwarancji;
b. naturalnego zużycia części eksploatacyjnych takich jak: okładziny hamulcowe i ich elementy, linki hamulcowe i ich elementy, bieżnik opon, żarówki itp.;
c. wad i uszkodzeń powstałych wskutek oddziaływania sił przyrody jak np. gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych, promieniowa UV itp.;
d. podzespołów eksploatacyjnych oraz elementów wyposażenia objętych odrębną gwarancją;
e. wad i uszkodzeń powstałych wskutek: nieprzestrzegania instrukcji obsługi, używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. smary, oleje itp.) lub środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia powierzchni, lub stosowania części / podzespołów niezalecanych przez producenta;
f. wad i uszkodzeń powstałych wskutek dokonania zmiany pierwotnej formy lub funkcji produktu, w tym wadliwego działania produktu spowodowanego konfliktem pomiędzy zamontowanymi samodzielnie podzespołami lub częściami;
g. wad i uszkodzeń: powstałych podczas transportu produktu, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu, powstałych w związku z używaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi;
h. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenia elektryczne, pożar, powódź, kolizje i wypadki komunikacyjne, itp.),
i. uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta lub instrukcją obsługi;
j. czynności opisanych w instrukcji obsługi, które Nabywca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
2.4. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
a. nieprzestrzegania instrukcji obsługi produktu, w tym używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
b. niedokonania przeglądu okresowego produktu przez serwis Gwaranta (lub wskazany przez Gwaranta) w terminach wskazanych w instrukcji obsługi (przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są odpłatne, chyba że w umowie lub zamówieniu zaznaczono inaczej);
c. niezgłoszenia wady niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia,
d. stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w skład produktu, niekompletności urządzenia, dokonania nieautoryzowanych napraw produktu, modyfikacji elementów przyczepy lub zmian konstrukcyjnych.

3. Realizacja gwarancji
3.1. Podstawą korzystania z gwarancji jest dowód sprzedaży produktu (faktura) oraz książka serwisowa danego produktu (w przypadku przyczep).
3.2. Dla przyczep Gwarant wydaje książeczkę serwisową celem dokumentowania przeglądów gwarancyjnych. Na życzenie Nabywcy Gwarant wystawi Kartę Gwarancyjną dla sprzedanego produktu. Karta gwarancyjna nie jest niezbędna dla skorzystania z niniejszej gwarancji.
3.3. W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych Nabywca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do miejsca wskazanego przez Gwaranta na własny koszt i ryzyko.
3.4. Przed dostarczeniem urządzenia do naprawy gwarancyjnej Nabywca zobowiązany jest do skontaktowania się telefonicznie z WARK Group w celu weryfikacji faktycznego sprzętowego uszkodzenia produktu przez konsultantów technicznych, którzy pomogą rozwiązać problem lub potwierdzą konieczność przekazania urządzenia do serwisu. Ocena konsultantów ma wstępny charakter i nie przesądza o uznaniu roszczeń wynikających z gwarancji.
3.5. WARK Group dopuszcza także w niektórych przypadkach możliwość świadczenia usług gwarancyjnych na terenie Polski, w miejscu awarii, poza siedzibą serwisu. Możliwość świadczenia usługi serwisowej w miejscu awarii należy potwierdzić każdorazowo telefonicznie z konsultantami technicznymi Gwaranta oraz ustalić sposób wykonania usługi.
3.6. Roszczenia gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez Gwaranta.
3.7. Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić Gwarantowi pisemnie na adres siedziby Gwaranta lub mailowo na adres: office@warkgroup.com. Zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zwane dalej reklamacjami, dokonane z niezachowaniem procedur i terminów nie będą rozpatrywane.
3.8. Do reklamacji należy dołączyć sporządzony w dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia (wady) z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki wady się ujawniają oraz daty wykrycia wady.
3.9. Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej informacji o jakichkolwiek dokonanych modyfikacjach w produkcie, w szczególności zainstalowanych urządzeniach dodatkowych lub podzespołach przed przekazaniem produktu Gwarantowi. W przypadku braku takiej informacji ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia tych elementów ponosi Nabywca.
3.10. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia Gwarantowi wadliwego produktu lub zgłoszenia wady w przypadku usług wykonywanych w miejscu uszkodzenia urządzenia. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku konieczności importowania elementów do naprawy spoza terytorium Polski lub w innych uzasadnionych przypadkach.
3.11. Gwarant ma prawo do obciążenia Nabywcy kosztami usług serwisowych lub/i transportu, jeżeli reklamacja okazała się nie uzasadniona, tj. uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne.
3.12. Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia stają się jego własnością.
3.13. Naprawa gwarancyjna jest dokumentowana protokołem oraz wpisem w książce serwisowej produktu, jeżeli została dla niego wydana przez Gwaranta.

4. Ogólne warunki serwisu
4.1. Przeglądy gwarancyjne przyczep należy wykonać co 6 miesięcy.
4.2. O przeglądzie świadczy wpis serwisanta WARK Group (lub wskazanego przez WARK Group serwisu) w książce serwisowej produktu.
4.3. Przegląd instalacji elektrycznej i gazowej odbywa się zgodnie z dostarczoną dokumentacją elektryczną i gazową.
4.4. Cena za 1 roboczogodzinę serwisu WARK oraz za 1 kilometr dojazdy serwisu WARK Group określona jest w aktualnym cenniku.

5. Pozostałe warunki
5.1. Karta Gwarancyjna ma charakter nadrzędny w stosunku do gwarancji fabrycznych, które mogą być zawarte w instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do sprzedanego urządzenia
5.2. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem przepisów dotyczących norm zawartych w posiadanym Świadectwie Homologacji danego produktu.
5.3. Jeżeli Nabywca pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny sprzedaży produktu wobec Gwaranta, Gwarant ma prawo powstrzymać się z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji do czasu uiszczenia zaległej płatności w pełnej wysokości.
5.4. UWAGI: Urządzenia gastronomiczne (w tym te na gaz) mogą być używane tylko i wyłącznie przy otwartym oknie sprzedażowym oraz w stojącej – zaparkowanej-przyczepie. Zakazuje się używania urządzeń podczas jazdy.