OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG WARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Definicje:

„WARK Group” – WARK Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jelonku, ul. Topolowa 1, 62-002 Jelonek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000546524, posiadającą nr NIP 9721253670, nr NIP UE: PL9721253670, REGON 360924490.
„Znaki Towarowe WARK Group” – oznaczają nazwę „WARK” oraz „WARK Group” oraz symbol graficzny w formie przedstawionej powyżej oraz wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, charakterystyczne wzory kolorystyczne lub inne oznaczenia handlowe lub elementy własności intelektualnej WARK Group lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych ze WARK Group, w tym nazwy i znaki dla poszczególnych produktów.
„Kontrahent” – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, zawierający ze WARK Group umowy sprzedaży lub świadczenia usług jako Kupujący, Świadczeniobiorca lub Zleceniodawca.
„Produkt” – wszelkie oferowane przez WARK Group produkty i urządzenia, elementy urządzeń, a także części zamienne do nich.
„Umowa” – oznacza każdą umowę zawieraną przez WARK Group z Kontrahentami, w szczególności umowę sprzedaży, umowę o dzieło oraz umowę o świadczenie usług, w tym zawartą w formie zamówienia złożonego w odpowiedzi na ofertę WARK Group.

1. Przedmiot i zakres obowiązywania
1.1. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług (dalej: OWU) określają zasady, na jakich WARK Group dokonuje sprzedaży dedykowanych przeczep gastronomicznych, handlowych oraz reklamowych wraz z elementami wyposażenia oraz części zamiennych (zwanych łącznie dalej: produktami) oraz świadczy usługi serwisowe.
1.2. OWU stanowią integralną część oferty WARK Group. OWU mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez WARK Group z Kontrahentami stanowiąc ich integralną część. Postanowienia umów mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWU. W razie sprzeczności zawartej przez WARK Group umowy z OWU Strony związane są umową. OWU mają moc rozstrzygającą w przypadku niespójności warunków zawartych w ofercie cenowej lub innej korespondencji, chyba że zmiany lub wyłączenia mniejszych warunków zostaną wyraźnie zastrzeżone przez WARK Group.
1.3. Wszystkie uzgodnienia, zwłaszcza umowy ustne lub telefoniczne oraz dodatkowe porozumienia umowne są wiążące prawnie tylko wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez WARK Group.
1.4. OWU obowiązują wobec wszelkich podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego. Niniejsze OWU obowiązują także przy sprzedaży dla osób fizycznych, dla których mają zastosowanie przepisy konsumenckie w zakresie nieuregulowanym przez te przepisy.
1.5. Obowiązujące OWU są dostępne na stronie internetowej WARK Group: www.warkGroup.com.
1.6. OWU doręczane są Kontrahentom na piśmie w szczególności z ofertą handlową, umową lub fakturą. OWU uważa się również za doręczone Kontrahentowi w przypadku powołania się w ofercie, umowie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze na niniejsze OWU wraz ze wskazaniem adresu strony WARK Group, na której dostępna jest pełna treść OWU.
1.7. Akceptacja oferty przedstawionej przez WARK Group lub złożenie zamówienia do WARK Group jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU.

2. Ochrona danych osobowych
2.1. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kontrahenta zgody na przetwarzanie przez WARK Group jego danych osobowych dla celów realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 t. jedn. z późn. zm.).
2.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 2011 r. nr 134 poz. 779) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2.3. Poprzez akceptację niniejszych OWU Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie przez WARK Group informacji handlowych dotyczących oferty WARK Group oraz aktualnych promocji, z zastrzeżeniem, że może zrezygnować z otrzymywania tych informacji w każdej chwili poprzez złożenie WARK Group takiego oświadczenia.

3. Oferta WARK Group, zamówienie i zawarcie umowy
3.1. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach WARK Group nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów, wagi lub innych parametrów, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych WARK Group mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach, a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
3.2. Pisemne oświadczenie WARK Group zawierające informacje handlowe stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego tylko w przypadku, gdy jest opatrzone datą oraz numerem oferty i brak jest zastrzeżenia, że nie stanowi wiążącej oferty. Oferta jest wiążąca w okresie wskazanym w treści oferty, z zastrzeżeniem, że mogą ulec zmianie ceny elementów wyposażenia produktu, których producentem nie jest WARK Group. Brak wskazania terminu ważności oferty oznacza, że oferta jest ważna przez 3 dni od dnia jej złożenia.
3.3. Jeżeli WARK Group składał Kontrahentowi pisemną ofertę lub oferty, Kontrahent składając zamówienie jest zobowiązany wskazać nr oferty, której dotyczy zamówienie.
3.4. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez WARK Group przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że zastrzeżono inaczej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej lub wiadomości e-mail.
3.5. WARK Group ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia z uzasadnionych przyczyn, o których informuje Kontrahenta.

4. Termin realizacji zamówienia i warunki dostawy
4.1. Termin realizacji zamówienia, świadczenia usług oraz dostarczenia produktów ustalany jest odrębnie w zależności od przedmiotu umowy i wskazywany w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówienia większej ilości produktów termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
4.2. Termin realizacji zamówienia liczy się od najpóźniejszej z dat:
a. daty wpływu zaliczki na rachunek bankowy WARK Group;
b. daty pisemnego potwierdzenia zamówienia przez WARK Group;
c. lub daty zawarcia umowy lub podpisania zamówienia zgodnie z prawidłową reprezentacją Kontrahenta.
4.3. Termin dostawy produktu jest potwierdzany przez WARK Group w terminie do trzech tygodni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zmiana parametrów zamówienia może wpłynąć na wydłużenie terminu dostawy.
4.4. W razie wystąpienia okoliczności mogących spowodować opóźnienie w dostawie, WARK Group niezwłocznie zawiadomi o tym pisemnie Kontrahenta z podaniem nowego terminu dostawy Produktów.
4.5. Wystąpienie zdarzeń losowych określonych w pkt 11 (Siła Wyższa) uprawnia WARK Group do przedłużenia wskazanego w zamówieniu terminu dostawy. Kontrahentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji przedłużenia terminu dostawy spowodowanego działaniem Siły Wyższej.
4.6. WARK Group dokonuje w Polsce dostawy na warunkach Incoterms 2010 EXW – odbiór z zakładu w miejscowości Jelonek, z zastrzeżeniem obowiązku dopełnia przez Kontrahenta obowiązków związanych z rejestracją przyczepy, chyba że w umowie uzgodniono inaczej.
4.7. Kontrahent zobowiązany jest dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania od WARK Group powiadomienia o gotowości Produktu do odbioru. Przechowanie przez WARK Group produktu do czasu jego odbioru przez Kontrahenta w zakresie przekraczającym 14 dni od dnia powiadomienia o gotowości Produktu do jego odbioru wymaga dokonania pełnej płatności za Produkt oraz zawarcia w tym zakresie odrębnego porozumienia.
4.8. Jeżeli Kontrahent pozostaje w zwłoce z odbiorem Produktu przekraczającej 14 dni WARK Group ma prawo wystawić fakturę VAT oraz dochodzić zapłaty należnej ceny sprzedaży, a także ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami przechowania towaru w wysokości 100 PLN za każdy dzień zwłoki.
4.9. Niezależnie od powyższych uprawnień WARK Group ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty powstania zwłoki po stronie Kontrahenta oraz zatrzymania zapłaconej przez Kontrahenta zaliczki w całości oraz dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą w związku z niezrealizowaniem umowy w zakresie przekraczającym wartość wpłaconej zaliczki.
4.10. Powyższe uprawnienia nie ograniczają uprawnień WARK Group wynikających z przepisów kodeksy cywilnego dotyczących uprawnień przysługujących w przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy przez drugą stronę.
4.11. W przypadku nie odebrania Produktu lub odmowy przyjęcia w miejscu i terminie określonym w umowie Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty całości ceny oraz pokrycia kosztów powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze Produktu.
4.12. Przekazanie Produktu udokumentowane jest stosownym protokołem.
4.13. W przypadku eksportu Produktów Kontrahent ma obowiązek dostarczyć WARK Group podpisane oświadczenie, że Produkt dotarł do kraju i miejsca przeznaczenia oraz że będzie w tym kraju użytkowany. Wzór oświadczenia dostarczy WARK Group.
4.14. Przekroczenie terminu dostawy nie większe niż 3 tygodnie nie może powodować odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kontrahenta. Kontrahent nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z tytułu przekroczenia terminu dostaw w tym zakresie.

5. Warunki płatności, cenniki i faktury
5.1. WARK Group zastrzega sobie prawo żądania uiszczenia przez Kontrahenta zaliczki lub zadatku lub w szczególnych przypadkach do ustanowienia innych zabezpieczeń.
5.2. Zaliczka powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Pozostała cześć ceny jest płatna przed odbiorem Produktu.
5.3. Zwłoka w zapłacie umówionej zaliczki przekraczająca 7 dni uprawnia WARK Group do odstąpienia od umowy sprzedaży. Uprawnienie to może zostać wykonane w terminie do 45 dni od dnia zaistnienia zwłoki.
5.4. WARK Group zastrzega sobie prawo zabezpieczenia wykonania umowy przez Kontrahenta poprzez zażądanie częściowej lub całkowitej płatności z góry (przed dostawą Towaru) lub do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług, które nie zostały jeszcze wykonane, do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny.
5.5. Uiszczona przez Kontrahenta zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że umowa nie może zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie WARK Group.
5.6. WARK Group zastrzega sobie prawo stosowania rabatów i upustów oraz innego premiowania Kontrahentów z związku z:
a. długością okresu współpracy z danym Kontrahentem;
b. terminowym regulowaniem należności wynikających z umów łączących Kontrahentów ze WARK Group;
c. wysokością realizowanego obrotu ze WARK Group;
d. innymi okolicznościami ustalanymi przez WARK Group w ramach akcji promocyjnych.
5.7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kontrahenta do wstrzymania wypłaty wymagalnych płatności na rzecz WARK Group.
5.8. Ceny wskazane są w walucie PLN lub EURO, w kwotach netto, bez podatku VAT. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty ceny w wysokości powiększonej o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.9. Zapłata ceny (wynagrodzenia) następuje przelewem bankowym na rachunek bankowy WARK Group: BZ WBK 54 1090 1463 0000 0001 3021 6515  (dla wpłat w PLN) oraz BZ WBK 70 1090 1463 00000001 3021 6518 (dla wpłat w EUR). Jeżeli cena wyrażona jest w walucie EUR a ustalono płatność w walucie PLN to płatność następuje w przeliczeniu równowartości kwoty wskazanej w walucie EUR na PLN według średniego kursu EUR NBP z dnia wystawienia faktury.
5.10. Terminy płatności określa faktura lub umowa. W braku umownych ustaleń termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia przez WARK Group faktury.
5.11. Za opóźnienie w płatnościach WARK Group ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
5.12. Kontrahent poprzez zawarcie z WARK Group umowy (złożenie zamówienia) i akceptację niniejszych OWU upoważnia WARK Group do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kontrahenta.
5.13. WARK Group nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie finansowania Produktu, w tym kwestie związane z udzieleniem przez odpowiednie organy dotacji lub subwencji.
5.14. W przypadku finansowania przedmiotu umowy przez firmę leasingową, zamówienie firmy leasingowej wraz z upoważnieniem do odbioru Towaru oraz innymi niezbędnymi dokumentami, musi wpłynąć do WARK Group najpóźniej na 30 dni przed dniem planowanej dostawy Towaru. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, WARK Group ma prawo dostarczyć Towar Kontrahentowi i wystawić mu fakturę VAT.

6. Zastrzeżenie własności
6.1. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej przeniesienie własności sprzedanych Produktów na Kontrahenta następuje z chwilą dokonania całkowitej i skutecznej zapłaty ceny sprzedaży za Towar na rzecz WARK Group, stosownie do warunków umowy.
6.2. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży własność Towaru przysługuje wyłącznie WARK Group. Kontrahent nie ma prawa zbyć, darować ani obciążyć Towaru zastawem lub prawami osób trzecich dopóki Towar stanowi własność WARK Group, chyba że WARK Group wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3. W razie opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży WARK Group może żądać niezwłocznego zwrotu Produktu. Kontrahent jest wówczas zobowiązany na swój koszt do zwrotu Produktu do WARK Group oraz do zapłaty na rzecz WARK Group odszkodowania za nieprawidłowe wykonanie umowy. Kontrahent jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów spowodowanych zużyciem lub uszkodzeniem Produktu.

7. Nienależyte wykonanie umowy i prawo odstąpienia
7.1. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w dokonywaniu płatności wynikających z jakiegokolwiek zamówienia WARK Group ma prawo wstrzymania realizacji zamówienia do chwili uregulowania wszelkich zaległych płatności przez Kontrahenta.
7.2. WARK Group przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy po stronie Kontrahenta powstaną trudności finansowe mogące skutkować jego niewypłacalnością, w szczególności gdy otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Kontrahenta, wszczęto wobec Kontrahenta postępowanie egzekucyjne lub złożony został wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego albo naprawczego.
7.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 30 dni WARK Group ma prawo odstąpienia od umowy z winy Kontrahenta po wyznaczeniu dodatkowego, 7-dniowego terminu do zapłaty zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
7.4. Kontrahent nie ma prawa odstąpienia od zawartej umowy z przyczyn nieleżących po stronie WARK Group, chyba że w umowie lub pisemnym potwierdzeniu zamówienia zastrzeżono inaczej, albo WARK Group wyrazi zgodę na odstąpienie od umowy za zapłatą ustalonego z Kontrahentem odstępnego.
7.5. W przypadku odstąpienia od umowy przez WARK Group, z winy Kontrahenta, Kontrahent jest zobowiązany pokryć wszelkie związane z tym szkody powstałe po stronie WARK Group a WARK Group ma prawo do zatrzymania wpłaconych przez Kontrahenta zaliczek.

8. Gwarancja jakości i rękojmia
8.1. WARK GROUP udziela Kontrahentom gwarancji co do jakości sprzedanych Produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji WARK Group dostępnymi na stronie www.warkgroup.com. Warunki gwarancji WARK GROUP stanowią integralną część umowy (oferty) WARK Group.
8.2. Odpowiedzialność WARK GROUP z tytułu rękojmi za wady Produktów zostaje wyłączona.

9. Zasady świadczenia usług serwisowych
9.1. WARK Group świadczy usługi serwisowe dedykowane dla swoich produktów oraz wykonuje przeglądy gwarancyjne w swojej siedzibie lub innym wskazanym przez WARK Group miejscu.
9.2. Przed dostarczeniem urządzenia do punktu serwisowego należy skontaktować się z konsultantami WARK Group pod wskazanym na stronie www.warkgroup.com numerem telefonu.
9.3. Na koszt usługi serwisowej składa się koszt roboczogodziny pracownika serwisu oraz koszt dojazdu według stawki za 1km dojazdu, zgodnie z aktualnym cennikiem WARK Group, a także koszt wymienionych części w przypadku dokonanej wymiany.
9.4. Wykonanie czynności serwisowych dokumentowane jest protokołem. Wykonanie przeglądu gwarancyjnego potwierdzane jest wpisem w książce serwisowej Produktu.
9.5. Kontrahent ma obowiązek terminowego odbioru Produktu niezwłocznie po zakończeniu wykonywania usługi serwisowej.

10. Siła wyższa
10.1. Strony nie ponoszą wobec siebie żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, kary, lub inne zobowiązania wynikające z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy spowodowane zaistnieniem siły wyższej.
10.2. W rozumieniu niniejszych OWU siła wyższa oznacza w szczególności wojnę, zamieszki, zamach stanu, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozję, powódź, konfiskatę, strajk, lokaut, spory pracownicze, istotną awarię i inne działania lub umyślne zaniechanie działania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz władze innych krajów, w tym administrację rządową i samorządową, które uniemożliwią danej Stronie wykonanie jego zobowiązań.

11. Znaki Towarowe WARK Group
11.1. Znaki Towarowe WARK Group są chronione prawem.
11.2. Kontrahent ma prawo wykorzystywać Znaki Towarowe WARK Group wyłącznie w sposób pisemnie zaakceptowany przez WARK Group z uwzględnieniem dbałości o dobro i renomę WARK Group.

12. Postanowienia końcowe
12.1. Prawem właściwym dla transakcji wykonywanych przez WARK Group jest prawo polskie.
12.2. Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek praw Kontrahenta (cesja zobowiązań umownych) wobec WARK Group, wynikających z umów, do których stosuje się OWU, wymaga każdorazowej zgody wyrażonej przez WARK Group w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12.3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień umowy sprzedaży lub niniejszych OWU będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby WARK Group.
12.4. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszych OWU oraz zawieranych przez WARK GROUP umowach nie powoduje utraty przez WARK Group prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
12.5. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które winny zostać doręczone właściwej stronie będą kierowane na adresy wskazane odpowiednio w ofercie lub zamówieniu.
12.6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWU jest lub okaże się całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Bezskuteczne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim przepisem ustawowym.